6:e juni - Nationaldagen - Svenska flaggans dag / 6. Juni - Nationaltag - Tag der Schwedischen Flagge


6:e juni - Nationaldagen - Svenska flaggans dag

År 1983 blev svenska flaggans dag officiell nationaldag och från och med år 2005 är dagen även helgdag.

Grundsymbolen i den svanska flaggan är det gula eller gyllene korset. Om detta säger en instruktion från Johan III 1569 att “det förgyllda eller gula korset har av ålder varir brukas i Sveriges rikes vapen”. Därför skulle det “alltid föras uti fanor, fänikor och flaggor”. I korsets tecken skulle landet regeras och blomstra, och korsets plats i nationalsymbolen säger något om vilka vi är, både historiskt och nutid.

6. Juni - Nationaltag - Tag der Schwedischen Flagge

Im Jahre 1983 wurd der Tag der Schwedischen Flagge zum Nationaltag und im Jahre 2005 auch zum allgemeinen Feiertag.

Das Grundsymbol der Schwedischen Flagge ist das gelbe oder goldene Kreuz. Über dieses sagt eine Anweisung des Königs Johan III aus dem Jahre 1569: “das güldene oder gelbe Kreuz wurde seit Alters her im Schwedischen Reichswappen gebraucht”. Deswegen soll es “für alle Zeit in Fahnen, Flaggen und Wimpeln geführt werden”. Im Zeichen des Kreuzes solle das Land regiert werden und erblühen und das Kreuz in der Schwedischen Nationalflagge solle etwas darüber aussagen, wer wir sind, sowohl historisch als auch heute.